ฝันให้ไกล ไปให้ถึง: ประชาธิปไตยในระดับนิสิตนักศึกษา (2561)

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง: ประชาธิปไตยในระดับนิสิตนักศึกษา (2561)

Towards Campus Democracy in Thailand

จากประสบการณ์ของเนติวิทย์ในหลายปี เขาเห็นความสำคัญอย่างหนึ่งคือ ประชาธิปไตยไทยมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษา

เราจะทำให้ประชาธิปไตยมั่นคงในระดับชาติได้ อาจจะมิใช่แค่การเรียกร้องระดับใหญ่ แต่ในระดับ “ความรับผิดชอบ” ของนักศึกษา สโมสรนิสิตนักศึกษา

ในแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย หนังสือเล่มนี้รวมจดหมายที่เนติวิทย์เขียนถึงนายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯของตน เพื่อเสนอวิธีทางและแนวคิด

เพื่อการสร้างประชาธิปไตยที่มีความหมายต่อทุกๆ คน และสะท้อนไปยังระดับประเทศ

ในภาคผนวกยังมีบทความวิจารณ์เนติวิทย์ในฐานะนักปฏิรูปด้วย 


ข้อมูลหนังสือ

ผู้เขียน: เนติวิทย์​ โชติภัทร์ไพศาล

พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2561