เวลาอยู่ข้างเรา: หนังสือรวบรวมความเรียงอันทรงพลังของโลก (2560)

เวลาอยู่ข้างเรา: หนังสือรวบรวมความเรียงอันทรงพลังของโลก (2560)

Time Is on Our Side: A Book for Joshua Wong’s 21st Birthday

หนังสือรวบรวมความเรียงอันทรงพลังของโลกสองชิ้น คือ 1.จดหมายจากคุกเมืองเบอร์มิงแฮม ของมาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนียร์ 2.คำประกาศอดอาหารประท้วงในวันที่สองของเดือนมิถุนายน ของหลิว เสี่ยวโป และ 3.บทสัมภาษณ์โจชัวหว่องในวัยเยาว์

พร้อมคำนำเสนอที่จะทำให้เข้าใจถึงบริบทของความเรียงและชีวิตของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยิ่งใหญ่ทั้งสามท่าน  โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ และเจสัน อึง เพื่อนของโจชัว หว่อง


ข้อมูลหนังสือ

ผู้แปล: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และภวัต อัครพิพัฒนา

พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2560

ISBN: 9786169282846