การศึกษาไทยภายใต้ทุนนิยม (2556)

การศึกษาไทยภายใต้ทุนนิยม (2556)

Thai Education under Capitalism

(เขียนร่วมกับ ใจ อึ๊งภากรณ์ และนุ่มนวล ยุพราช)

หนังสือเล่มเล็กนี้เสนอแนวคิดเพื่อปฏิวัติการศึกษาในไทย