แด่ศตวรรษของเรา: ความเรียงสามชิ้นของไอเซยา เบอร์ลิน (2561)

แด่ศตวรรษของเรา: ความเรียงสามชิ้นของไอเซยา เบอร์ลิน (2561)

Messages To Our Century: Three Essays of Isaiah Berlin

“สำหรับงานเขียนของเบอร์ลินนั้น แม้จะยาก ก็น่าอ่านทุกชิ้นต้องขออนุโมทนา ที่สามนิสิตจุฬาฯนั้น ผู้ต้องหาคดีถวายสัตย์และได้รับการลงทัณฑ์อย่างปราศจากความยุติธรรมและการุณยธรรมได้ร่วมมือร่วมใจกันแปลงานของเบอร์ลินออกมา นับว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส แทนที่จะขึ้นโกรธครูบาอาจารย์ที่แสดงตนดังเผด็จการ … ถ้าพวกเขาตามีแวว ก็จะได้ลิ้มรสผลงานดีๆ เช่นนี้ (ถ้าเขาต้องการจะออกนอกกรอบทางความคิดอย่างแคบๆของพวกเขา) และให้สาธุชนได้เข้าถึงงานอันเป็นบาทฐานของความเป็นมนุษย์นั่นก็คือ เสรีภาพ”

– ส.ศิวรักษ์


ข้อมูลหนังสือ

ผู้เขียน: Isaiah Berlin

ผู้แปล: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ชยางกูร ธรรมอัน และธรณ์เทพ มณีเจริญ

พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2561

ISBN:  9786169282853