คู่มือพิชิตการเลือกตั้ง (สำหรับคนหน้าใหม่) (2562)

คู่มือพิชิตการเลือกตั้ง (สำหรับคนหน้าใหม่) (2562)

How to Win an Election

“…คู่มือพิชิตการเลือกตั้ง เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เลือกตั้ง และประชาชนทั่วไปเก็บความไร้เดียงสาใส่ลิ้นชัก เติมอาวุธทางปัญญา พอที่จะลบเหลี่ยมลูบคมนักการเมืองทั้งที่มาจากการเลือกตั้ง และนักการเมืองที่มาเองแบบไม่ได้เลือก…”

— รศ.ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

“…อีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้เห็นว่าท่านเป็นคนใจกว้างได้ คือการที่ท่านทำตัวให้คนเข้ามาหาได้ตลอดเวลา พวกเขาไม่เพียงแต่สามารถเข้าหาท่านผ่านประตูบ้านของท่านเท่านั้น แต่สีหน้าและการแสดงออกของท่านต้องเปิดรับให้พวกเขาเข้าหาท่านด้วย ซึ่งนั่นคือประตูสู่จิตใจ

ถ้าท่านแสดงออกความรู้สึกแบบสงวนท่าทีและไม่จดจ่อกับพวกเขา มันก็แทบไม่มีประโยชน์อันใดเลย ที่ท่านจะเปิดประตูบ้านไว้ เพราะคนเราไม่เพียงแต่ปรารถนาแค่คำสัญญา ที่พวกเขาจะได้รับ โดยเฉพาะที่ได้จากการร้องขอต่อผู้สมัครของพวกเขานั้น แต่พวกเขายังต้องการคำมั่นสัญญาที่มาจากท่าทีที่กระตือรือร้นและเอื้ออารีด้วย…”

— Quintus Tullius Cicero


ข้อมูลหนังสือ

ผู้เขียน: Quintus Tullius Cicero

ผู้แปล: ธรณ์เทพ มณีเจริญ และเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562

ISBN: 9786168209042