จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย: แผนการสู่อิสรภาพ (2563)

จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย: แผนการสู่อิสรภาพ (2563)

From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation


ข้อมูลหนังสือ

ผู้เขียน: Gene Sharp

ผู้แปล: ธรรมชาติ กรีอักษร และภาคิน นิมมานนรวงศ์

พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2563