ให้เธอไว้อ่านเล่น: คำประกาศความเป็นไทในโรงเรียน (2556)

ให้เธอไว้อ่านเล่น: คำประกาศความเป็นไทในโรงเรียน (2556)

For You to Read: Declaration of Liberation in School

คำนิยมโดย โตมร ศุขปรีชา และ วิษณุ สังข์แก้ว

“ฉันคิดว่าเธอมีคุณค่าและศักยภาพมากมายนัก โลกกว้างมีอะไรให้เธอมากมาย โรงเรียนน่าจะมีอะไรท้าทาย แนะนำ ส่งเสริมรองรับความมหัศจรรย์ของเธอได้บ้าง”

ข้อมูลหนังสือ

ผู้เขียน: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2556

พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2557

ISBN: 9786163488