คู่มือต้านรัฐประหาร (2562)

คู่มือต้านรัฐประหาร (2562)

Against the Coup

“มีคนกล่าวว่าหากหนังสือ เจ้าผู้ปกครอง (The Prince) ของมาคิอาเวทลีคือตำราครองอำนาจและรักษาอำนาจของผู้ปกครอง หนังสือเล่มนี้ของชาร์ปก็คือตำราต่อต้านอำนาจของประชาชน (…) ผู้นำบางคนที่สูญเสียอำนาจไปเพราะถูกประชาชนโค่นล้ม กล่าวว่าหนังสือเล่มนี้ทรงพลังกว่าอาวุธใดๆ” 

– ประจักษ์ ก้องกีรติ

“การรัฐประหารนำมาซึ่งความสูญเสียมากมาย ผู้คนถูกริดรอนเสรีภาพ.. อีกทั้งการศึกษาก็จะล้าหลัง เพราะเผด็จการไม่ต้องการให้ประชาชนฉลาด (…) เมื่อการกดขี่ยังมีอยู่ การต่อต้านจึงเป็นหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นต่อระบอบเผด็จการแบบเดิมๆ หรือต่อระบบอำนาจนิยม” 

– ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ


ข้อมูลหนังสือ

ผู้เขียน: Gene Sharp

ผู้แปลและปรับปรุงเพิ่มเติม: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล (ปรับปรุงโดยได้รับอนุญาตจากฉบับแปลของ นุชจรีย์ ชลคุป)

พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2562

ISBN: 9786168209110